新疆时时彩四星通走势图|新疆时时彩冷号|

31. januára 2020 bolo vydané nové prezidentské vyhlásenie (?prezidentské vyhlásenie 9983“), ktoré roz?iruje sú?asné cestovné obmedzenia P.P. 9645 ich o ?tátnych príslu?níkov ?iestich ?al?ích krajín. Obmedzenia sa vz?ahujú iba na pris?ahovalecké víza a / alebo na DV lotériu, na nepris?ahovalecké víza sa nevz?ahujú. Viac informácií je k dispozícii na tomto odkaze.


Naliehavá informácia pre ?iadate?ov o víza, tykajúca sa nového koronavírusu:
V?etkym ?iadate?om, ktorí majú vytvoreny termín vízového pohovoru na Ve?vyslanectve USA v Bratislave, a (1) ktorí sa poslednych 14 dní fyzicky zdr?iavali v ?ínskej ?udovej republike, s vynimkou osobitnych administratívnych oblastí Hongkong a Macao, (2) u ktorych sa prejavujú príznaky chrípky, alebo (3) ktorí sa domnievajú, ?e mohli by? vystavení novému koronavírusu, sa d?razne odporú?a, aby svoj termín pohovoru zmenili na iny, minimálne o 14 dní nesk?r. Za zmenu termínu stretnutia sa neú?tuje ?iaden poplatok a poplatky za ?iadosti o vízum sú platné jeden rok v krajine, v ktorej bol poplatok zaplateny. Ak budete ma? otázky tykajúce sa zmeny termínu pohovoru na ve?vyslanectve, po?lite, prosím, e-mail na e-mailovú adresu podpornych slu?ieb [email protected], ktoré vám poskytnú konkrétne usmernenia. Informácie o zmene termínu pohovoru sú tie? dostupné na www.travel.state.gov.


Ak plánujete vycestova? do USA a na polícii ste odovzdali pas s platnymi nepris?ahovaleckymi vízami, nepodávajte ?iados? o ESTA. Oznámte to, prosím,  ve?vyslanectvu USA e-mailom na [email protected], alebo podajte ?iados? o nové vízum pod?a in?trukcií na stránke www.oxbzoo.tw/sk.
D?LE?ITé UPOZORNENIE PRE ?IADATE?OV: Ka?dy ?iadate? si musí vyplni? on-line ?iados? DS-160 na https://ceac.state.gov/CEAC . Upozorňujeme, ?e bez vyplnenej ?iadosti DS-160 ?iadate?om nebude umo?nené zú?astni? sa na pohovore a budú si musie? vytvori? novú ?asenku na pohovor. Aj ke? ste mali vízum v minulosti a chcete po?iada? o nové vízum, musíte vyplni? novy formulár DS-160. Pre?ítajte si pozorne postup pri podavaní ?iadosti o americké vízum na na?ich webovych stránkach tu: http://www.oxbzoo.tw/sk/sk-niv-visaapply.asp
Mount Rushmore - South Dakota

Vitajte na stránke Vízového informa?ného servisu USA pre Slovensko. Na tejto stránke nájdete informácie tykajúce sa pris?ahovaleckych a nepris?ahovaleckych víz a po?iadavky pre jednotlivé typy víz. Tie? sa tu dozviete, ako zaplati? vízovy poplatok a ako sa zaregistrova? na pohovor na Ve?vyslanectve USA v Bratislave.

Toto je oficiálna stránka pre informácie o vízach Ve?vyslanectva USA na Slovensku.

新疆时时彩四星通走势图
怎样分析股票k线图的走势分析 正规股票配资平台排名 股票指数计算例题 亚洲市场股票指数 为什么有些股票涨跌幅20 电视股票推荐 金牌配资 杭州理财平台 配资公司 黑马股票推荐网